Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 24/12/2015, 10:00
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/12/2015

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN BẾN CẦU

 

1. Chủ tịch UBND huyện: Trương Thị Phương Thảo


Thao.jpgSinh Năm:1972
Chỗ ở hiện nay:  TN​
Điện thoại:066 3876004

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND huyện, của các Ủy viên UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban huyện, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.
a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:
- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm; cân đối ngân sách.
- Công tác quốc phòng - an ninh, công tác nội chính; đối ngoại; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thi hành án dân sự.
- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính; công tác Thi đua Khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bến Cầu.
- Công tác tiếp dân, công tác dân tộc, tôn giáo.
- Quy chế làm việc của UBND huyện.
- Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở, ngành tỉnh, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân.
b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:
- Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Chi cục thi hành án dân sự.
- Phụ trách: thị trấn Bến Cầu.
 
 
2. Phó Chủ tịch trực UBND huyện: Phan Văn Hòa


5.jpg


Sinh Năm: 1967
Chỗ ở hiện nay: Long Thuận, Bến Cầu, TN
Điện thoại: 0663876855
Email: hoapv@tayninh.gov.vn
 
a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Công tác ngoại vụ, lễ tân, ngoại giao.
- Lĩnh vực ngân hàng, tín dụng.
- Văn hóa, thể thao, du lịch, di tích lịch sử.
- Xóa đói, giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội
- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.
- Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, khuyến học.
- Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:
- Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng GD&ĐT, Phòng Y tế, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội, Chi cục thống kê, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm dân số và KHHGĐ, Đài truyền thanh, Hội Đông y , Hội chữ thập đỏ
- Phụ trách xã Long Khánh.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện: Trần Thanh Mềm

10.jpg
Sinh Năm: 1966
Chỗ ở hiện nay: Long Thuận, Bến Cầu, TN​
Điện thoại:066 3876003
 
a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:
- Tài chính, ngân sách.
- Xây dựng cơ bản.
- Tài nguyên, Môi trường.
- Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy Lợi, Thủy sản.
- Công thương, lĩnh vực dầu tư, mời gọi, thu hút vốn đầu tư, kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
- Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, mua bán hàng gian, hàng giả.
- Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
- Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:
- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc, Chi cục thuế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện lực Bến Cầu, Bưu Điện, Trung tâm viễn thông, Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh, chi nhánh huyện Bến Cầu, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Phụ trách xã Long Chữ.
 
Các Ủy viên UBND huyện:
1. Ủy viên UBND huyện là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, phụ trách toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ và lực lượng vũ trang huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
- Phụ trách: xã Long Thuận.
2. Ủy viên UBND huyện là Trưởng Công an huyện, phụ trách toàn diện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
- Phụ trách xã An Thạnh.
3. Ủy viên UBND huyện là Chánh Văn phòng HĐND&UBND, phụ trách công tác tham mưu tổng hợp cho HĐND, UBND huyện về hoạt động của HĐND, UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin phục vụ quản lý, hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị huyện; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND huyện; phụ trách công tác dân tộc, ngoại vụ, biên giới; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Ban Tiếp công dân. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND huyện Bến Cầu.
- Phụ trách xã Lợi Thuận.
4. Ủy viên UBND huyện là Trưởng Phòng Nội vụ, phụ trách công tác tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua-khen thưởng; công tác thanh niên. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Bến Cầu.

Phụ trách: xã Long Phước.

5. Ủy viên UBND huyện là Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, phụ trách về việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Bến Cầu.

Phụ trách: xã Long Thuận.

6. Ủy viên UBND huyện là Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, phụ trách về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về  kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Bến Cầu.

Phụ trách: xã Long Chữ.

7. Ủy viên UBND huyện là Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phụ trách về nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bến Cầu.

Phụ trách: xã Long Giang.

8. Ủy viên UBND huyện là Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phụ trách về xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu.

Phụ trách: xã An Thạnh.

9. Ủy viên UBND huyện là Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, phụ trách về đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường trên địa bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cầu.

Phụ trách: xã Lợi Thuận.

10. Ủy viên UBND huyện là Trưởng Phòng Tư Pháp, phụ trách công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bến Cầu.

Phụ trách: xã Tiên Thuận.

11. Ủy viên UBND huyện là Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, phụ trách về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bến Cầu.

Phụ trách: xã Long Khánh.

12. Ủy viên UBND huyện là Chánh Thanh tra, phụ trách công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Bến Cầu.

Phụ trách: xã Long Phước.

13. Ủy viên UBND huyện là Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, phụ trách về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đạo tạo. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu.

Phụ trách: xã Long Giang.

14. Ủy viên UBND huyện là Trưởng Phòng Y tế, phụ trách về y tế trên địa bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 23/11/2009 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bến Cầu.

Phụ trách: xã Tiên Thuận.


CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

   1. Phòng Nội vụ:

Trưởng phòng: Lê Thị Sung   

 Điện thoại:01234598209

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tẻo

  Điện thoại:0915153937

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thái Bình

Điện thoại:0917292237

Email: pnv-bc@tayninh.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ chông chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu chữ nhà nước; tôn giáo; thi đua- khen thưởng, công tác thanh niên.

   2.Phòng Tư pháp:

1.Trưởng phòng: Lê Văn Hiếu  

 Điện thoại:0918556773

 2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hoàng

 Điện thoại:0919026146

 Email:ptp-bc@tayninh.gov.vn


Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

   3.
Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Trưởng phòng : Bùi Quốc Hưng

 Điện thoại:0913822633

Phó Trưởng phòng:Nguyễn Thành Tới     

Điện thoại: 0918221054

Email:  ptckh-bc@tayninh.gov.vn


Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

   
4.Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Trưởng phòng : Trịnh Văn Đồng

Điện thoại:0913107476

Phó Trưởng phòng:Trương Văn Trường    

Điện thoại: 01238044481

Phó Trưởng phòng:Trần Văn Cương                

Điện thoại:0909884223

Email:     ptnmt-bc@tayninh.gov.vn


Tham mưu, giúp UBND nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ.

   5.
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

Trưởng phòng : Hồ Văn Bức

Điện thoại:0918859289

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: 0917722150

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Lãm

Điện thoại:0975858456

Email:    pldtbxh-bc@tayninh.gov.vn


Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

   6.
Phòng Văn hóa và Thông tin:

Trưởng phòng : Huỳnh Công Chúc

Điện thoại:0913822809

Phó Trưởng phòng: Hùynh Văn Hùng

Điện thoại: 0916082037

Phó Trưởng phòng: Đào Công Minh

Điện Thoại:01699221331

Email:    pvhtt-bc@tayninh.gov.vn


tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính - viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh, báo chí, xuất bản.

   7.
Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Trưởng phòng : Lý Thanh Bình

Điện thoại:0918384929

Phó Trưởng phòng: Phạm Thành Sơn

Điện thoại: 0987911199

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngưng

Điện thoại:0986086885

Email:   pgddt-bc@tayninh.gov.vn


Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

   8.
Phòng Y tế:

Trưởng phòng : Nguyễn Thị Phụng

Điện thoại:0907908880

Email:   pyte-bc@tayninh.gov.vn


Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

   9.
Thanh tra huyện.

Chánh thanh tra: Lê Văn Luôn

Điện thoại: 0984594396

Phó Chánh thanh tra: Lê Thị Ải

Điện thoại: 0915404866

Email: thanhtra-bc@tayninh.gov.vn


Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

   10.Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

Chánh Văn phòng: Hồ Võ Thái Bình

Điện thoại: 0834932101

Phó Chánh Văn phòng: Huỳnh Văn Mẫn

Điện thoại: 0918005873

Email: ubnd-bencau@tayninh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Trần Văn Chỉa

Điện thoại: 0906751234


Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phụ vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Ngoài ra giúp Ủy ban nhân nhân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới, dân tộc.
  11.Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
:

Trưởng phòng : Nguyễn Thành Lập

Điện thoại:0918400774

Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Cưu

Điện thoại: 0946455794

Phó Trưởng phòng : Phan Văn Xất

 Điện thoại:0918552830

Email: pnnptnt-bc@tayninh.gov.vn


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

   12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Trưởng Phòng: Trương Văn Đức
Điện thoại: 0919749567

Phó Trưởng phòng : Trần Minh Kha

Điện thoại: 0909113144

Email: pct-bc@tayninh.gov.vn
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị; giao thông; khoa học và công nghệ.
 
Lượt người xem:  Views:   1127
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu