Giới thiệu
Thứ 4, Ngày 23/08/2017, 11:00
Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/08/2017
1.Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

Chánh Văn phòng: Hồ Võ Thái Bình

Điện thoại: 0834932101

Phó Chánh Văn phòng: Huỳnh Văn Mẫn

Điện thoại: 0918005873

Phó Chánh Văn phòng: Trần Văn Chỉa

Điện thoại: 0906751234

Email: ubnd-bencau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

tham mưu tổng hợp cho HĐND, UBND huyện về hoạt động của HĐND, UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin phục vụ quản lý, hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị huyện; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND huyện; phụ trách công tác dân tộc, ngoại vụ, biên giới; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Ban Tiếp công dân. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND huyện Bến Cầu.

2. Phòng Nội vụ:

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phước 

 Điện thoại:0919392662

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tẻo

 Điện thoại:0915153937

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thái Bình

Điện thoại: 0917292237

Email: pnv-bc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Phụ trách công tác tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua-khen thưởng; công tác thanh niên. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Bến Cầu.

3.Phòng Tư pháp:

Trưởng phòng: Lê Văn Hiếu  

 Điện thoại:0918556773

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hoàng

 Điện thoại:0919026146

 Email:ptp-bc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bến Cầu.

4.Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Trưởng phòng : Bùi Quốc Hưng

 Điện thoại:0913822633

Phó Trưởng phòng:Nguyễn Thành Tới     

Điện thoại: 0918221054

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Quynh Thư

Điện thoại: 0975045252

Email:  ptckh-bc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Phụ trách về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về  kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Bến Cầu.

5.Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Trưởng phòng : Trịnh Văn Đồng

Điện thoại:0913107476

Phó Trưởng phòng:Trương Văn Trường    

Điện thoại: 01238044481

Phó Trưởng phòng:Trần Văn Cương                

Điện thoại:0909884223

Email:     ptnmt-bc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Phụ trách về đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường trên địa bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cầu.

6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

Trưởng phòng : Hồ Văn Bức

Điện thoại:0918859289

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: 0917722150

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Lãm

Điện thoại:0975858456

Email:    pldtbxh-bc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

phụ trách về việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Bến Cầu.

7. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Trưởng phòng : Huỳnh Công Chúc

Điện thoại:0913822809

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Hùng

Điện thoại: 0916082037

Phó Trưởng phòng: Đào Công Minh

Điện thoại: 0399221331

Email:    pvhtt-bc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Phụ trách về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bến Cầu.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Trưởng phòng : Lý Thanh Bình

Điện thoại:0918384929

Phó Trưởng phòng: Phạm Thành Sơn

Điện thoại: 0987911199

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngưng

Điện thoại:0986086885

Email:   pgddt-bc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Phụ trách về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đạo tạo. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu.

9. Phòng Y tế:

Trưởng phòng : Nguyễn Thị Phụng

Điện thoại:0907908880

Email:   pyte-bc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Phụ trách về y tế trên địa bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 23/11/2009 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bến Cầu.

10.Thanh tra huyện.

Chánh thanh tra: Lê Văn Luôn

Điện thoại: 0984594396

Phó Chánh thanh tra: Lê Thị Ải

Điện thoại: 0915404866

Email: thanhtra-bc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Phụ trách công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Bến Cầu.

11.Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Trưởng phòng: Huỳnh Thanh Hùng

Điện thoại: 0916634464

Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Cưu

Điện thoại: 0946455794

Phó Trưởng phòng : Phan Văn Xất

 Điện thoại:0918552830

Email: pnnptnt-bc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Phụ trách về nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bến Cầu.

12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Trưởng phòng:Trương Văn Đức
Điện thoại: 0919749567

Phó Trưởng phòng : Trần Minh Kha

Điện thoại: 0909113144

Email: pct-bc@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
phụ trách về xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu.


Lượt người xem:  Views:   588
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu