Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 24/08/2017, 11:00
UBND Xã, Thị Trấn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/08/2017

1. UBND thị trấn

*Chủ tịch: Lê Văn Rang: ĐT: 0944366008

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn là người đứng đầu Ủy ban nhân dân thị trấn và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân thị trấn;

b. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; Thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật;

c. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

d. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

đ. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

e. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật;

f. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

g. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật;

h. Tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

k. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền;

2. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn:

a. Chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân thị trấn chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước, trước Nhân dân địa phương và trước pháp luật.

b. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó Chủ tịch chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực ở địa phương.

c. Ủy nhiệm một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Ủy ban nhân dân thị trấn khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt.

d. Thay mặt Ủy ban nhân dân thị trấn ký quyết định của Ủy ban nhân dân; ban hành quyết định và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở địa phương.

3. Cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn:

a. Tổ chức họp, làm việc các ngành chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn kiểm tra, chỉ đạo, triển khai các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và công tác cải cách hành chính;

b. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn thường xuyên xin ý kiến Thường trực Đảng ủy, giữ mối liên hệ với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn và Trưởng các đoàn thể thị trấn;

c. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn quyết định nội dung họp Ủy ban nhân dân thị trấn và quyết định kế hoạch làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và lãnh đạo của tổ chức đoàn thể để kiểm điểm sự phối hợp công tác, trao đổi về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với công tác của Ủy ban nhân dân thị trấn và tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động có hiệu quả hơn.

d. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên ngành đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong thị trấn.

e. Phụ trách: Chung.


*Phó Chủ tịch: Trịnh Văn Đực: ĐT: 01648845689

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng với các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân thị trấn.

 2. Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

3. Ký quyết định của Ủy ban nhân dân thị trấn khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn ủy nhiệm.

4. Phụ trách: Kinh tế, Tài chính kế toán, xây dựng, Văn hóa xã hội, được quyền thay đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giải quyết công việc khi được Ủy quyền, phụ trách khu phố 2,4.


- Email: ubnd-ttbc@tayninh.gov.vn  

2. UBND xã An Thạnh

*Chủ tịch: Nguyễn Văn Nấu: ĐT: 0918266236

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã, của các Ủy viên UBND xã, các ban ngành xã, ấp.

          a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

          - Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng ngành, lĩnh vực hàng năm và giai đoạn theo NQ đề ra.

          - Quản lý, cân đối ngân sách.   

          - Công tác quốc phòng – an ninh; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tiếp dân.

          - Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

          - Quy chế làm việc của UBND xã.

          - Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND xã với UBND huyện, Văn phòng UBND huyện, ban, ngành huyện, Thường trực HĐND xã, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã.

          b. Phụ trách Quân sự, Công an và địa bàn ấp Voi.


* Phó Chủ tịch: Trần Văn Thái: ĐT: 0918144206

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

  - Văn hóa, thể thao, di tích lịch sử.

  - Giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội.

  - Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

  - Giáo dục-đào tạo, phổ cập.

- Công tác dân tộc, tôn giáo.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng.

- Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

  b. Trực tiếp phụ trách địa bàn ấp Bến.


* Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Yến: ĐT: 0913797832

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

          - Tài chính, ngân sách.

          - Xây dựng cơ bản.

          - Địa chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường.

          - Kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

          - Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

          - Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

          - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

          - Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

  b. Trực tiếp phụ trách địa bàn ấp Chánh.


- Email: ubnd-anthanh@tayninh.gov.vn

3. UBND xã Lợi Thuận

* Chủ tịch: Mai Văn Thuận: ĐT: 0918590552

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của Uỷ ban nhân dân xã, của các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã, các ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân xã và trưởng các ấp.

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, của ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội dài hạn và hàng năm; cân đối ngân sách.

- Công tác quốc phòng – an ninh, công tác nội chính; đối ngoại; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thi hành án dân sự.

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Công tác tiếp công dân, công tác dân tộc, tôn giáo.

- Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân xã.

- Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND xã với UBND huyện, văn phòng UBND huyện, Phòng ban huyện, Thường trực HĐND xã, các tổ đại biểu HĐND xã, Thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể xã.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: 

Tư pháp, Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng , Ban chỉ đạo an toàn giao thông, Ban chỉ đạo cải cách hành chính.

- Phụ trách ấp Thuận Chánh


*Phó Chủ tịch: Trần Thiện Trang: ĐT: 0918385115

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Tài chính ngân sách;Xây dựng cơ bản;Tài nguyên Môi trường; Giao thông thủy lợi, nông nghiệp, Thủy sản; Kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Công tác chống lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả; Phòng chống lụt bảo, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Hội đồng hòa giải;Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

Theo dõi và chỉ đạo các ngành:

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã, Tài chính, thuế;

- Phụ trách ấp Thuận Tây;


* Phó Chủ tịch: Lê Thị Sinh Phương: ĐT: 01633652815

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Các nguồn vốn vay, giải quyết việc làm;

- Văn hóa, thông tin, đài truyền thanh, nhà văn hóa;

- Xóa đói giảm nghèo, lao động giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội;

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em;

- Giáo dục, khuyến học;

- Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết;

- Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

b) Theo dõi và chỉ đạo các ngành:

- Y tế, giáo dục, TBXH, VHTT, đài truyền thanh, nhà văn hóa ;

- Phụ trách ấp Thuận Tâm


- Email: ubnd-loithuan@tayninh.gov.vn

4. UBND xã Tiên Thuận

* Chủ tịch: Lê Thị Tuyền: ĐT: 0948877378

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã, của các Ủy viên UBND xã, các ngành xã và Trưởng âp 08 ấp.

a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm; cân đối ngân sách.

- Công tác quốc phòng - an ninh, công tác nội chính; đối ngoại; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính; công tác Thi đua Khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã.

- Công tác tiếp dân, công tác dân tộc, tôn giáo.

- Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã.

- Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện, các phòng, ban của huyện, Thường trực UBMTTQ và các đoàn thể xã.

b. Chỉ đạo các ngành trực thuộc của UBND xã

- Văn phòng UBND, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính xây dựng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công an, Ban chỉ huy Quân sự xã, Tài chính.

- Phụ trách chung


*Phó Chủ tịch: Nguyễn Thành Trung: ĐT: 0989615421

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

a.Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác

- Văn hóa, thê thao, du lịch, di tích lịch sử.

- Xóa đói giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội.

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

- Giáo dục , dạy nghề, khuyến học.

- Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND

b. Chỉ đạo của các ngành

- Văn phòng UBND xã, Tư pháp - Hộ tịch, Lao động thương binh xã hội, đài truyền thanh, y tẾ, VHXH, các điểm trường, Trung tâm học tập công đồng.

- Phụ trách ấp Bàu Tép, ấp Xóm Lò.

* Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Phước : ĐT: 0976587989

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác

- Tài chính, ngân sách;

- Xây dựng cơ bản;

- Tài nguyên - môi trường;

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi;

- Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, kinh tế hợp tác, Hợp tác xã.

- Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán hàng gian, hàng giả;

- Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.;

- Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND

b. Chỉ đạo các ngành

- Tài chính, thuế, Nông nghiệp, Địa chính- xây dựng, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phụ trách ấp Rừng Dầu, Tân Lập.

- Email: ubnd-tienthuan@tayninh.gov.vn

5. UBND xã Long Thuận

*Chủ tịch: Nguyễn Thành Thông: ĐT: 0986172012

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, HĐND xã và UBND cấp trên về hoạt động của UBND xã theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách công tác nội chính, tài chính, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ và tổ chức cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động về đối ngoại, công tác quy hoạch, thống kê, ngân sách, công tác tiếp công dân, xét giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, làm Chủ tịch hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc khối nội chính; quyết định về chủ trương đầu tư XDCB; ký quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã.

- Trực tiếp phụ trách các ngành: Công an, quân sự và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

*Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tuấn: ĐT: 0985739280

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Phụ trách các ngành, các đơn vị: Giáo dục, Văn hóa - thông tin, Dân số và KHHGĐ, Y tế, Trung tâm VHTT- HTCĐ xã, Đài truyền thanh, Lao động -Thương binh và Xã hội, Hội chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội khuyến học, các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; các hoạt động từ thiện nhân đạo; Làm Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình, dự án thuộc khối và Trưởng các Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định hiện hành.


*Phó Chủ tịch: Huỳnh Thị Bích Hạnh: ĐT: 0972114011

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Làm nhiệm vụ thường trực UBND xã, thay mặt Chủ tịch UBND xã điều hành hoạt động của UBND xã khi Chủ tịch UBND xã đi vắng, hoặc được ủy quyền. Là người phát ngôn của UBND xã.

- Phụ trách Nông nghiệp, thủy sản, giao thông thủy lợi, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, XDCB, tài nguyên và môi trường, các hoạt động về khoa học công nghệ.

- Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực: Tài chính, kế toán, địa chính, nông nghiệp, xây dựng, môi trường, văn phòng, thống kê, tư pháp, hộ tịch.

- Làm trưởng Ban chỉ đạo các chương trình, dự án thuộc khối phụ trách và Trưởng các Ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định hiện hành.


- Email: ubnd-longthuan@tayninh.gov.vn

6. UBND xã Long Khánh

* Chủ tịch: Nguyễn Trí Nhớ: ĐT: 0919215153

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã, của các Ủy viên UBND xã, các ngành thuộc UBND xã, các công chức, trưởng các ấp.

a. Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:

- Chuû tòch UBND xaõ laø ngöôøi ñöùng ñaàu Uyû ban Nhaân daân, laõnh ñaïo vaø ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa UBND xaõ, chòu traùch nhieäm thöïc hieän nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa mình theo qui ñònh taïi Ñieàu 36 Luaät Toå chöùc chính quyeàn ñòa phöông naêm 2015, ñoàng thôøi cuøng UBND xaõ chòu traùch nhieäm taäp theå veà hoaït ñoäng cuûa Uyû ban nhaân daân tröôùc Ñaûng uyû, HÑND xaõ vaø Uyû ban nhaân daân huyeän.

- Thöôøng xuyeân trao ñoåi coâng taùc vôùi Bí thö Ñaûng uyû, Chuû tòch HÑND, Chuû tòch MTTQ vaø caùc Tröôûng ñoaøn theå ôû xaõ, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho caùc ñoaøn theå hoaït ñoäng coù hieäu quaû.

- Phụ trách Quy hoạch, kế hoạch: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chung và quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm, kế hoạch sử dụng đất; Tài chính và ngân sách; Tài nguyên; Các công tác liên quan đến xét đề nghị: cho thuê đất, giao đất mới theo quy hoạch, giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức/cá nhân, giá đất, giải quyết các đơn thư khiếu nại/tố cáo liên quan đến đất đai;

- Kêu gọi đầu tư, hoạt động đối ngoại; Xây dựng cơ bản; Công tác liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án, công trình;

- Chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới; về công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chửa cháy; Công tác ISO. Dân vận chính quyền.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Quốc phòng và An ninh;

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp.

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã.

b. Theo dõi và chỉ đạo: caùc ngaønh Coâng an, Quaân söï, Tö phaùp, bộ phận trực " Một cửa" và ấp Long Châu.


*Phó Chủ tịch: Đỗ Quang Trường: ĐT: 0965441442

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Phó Chủ tịch

a. Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:

- Chỉ đạo công việc của Uỷ ban Nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về kinh tế sau đây:

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của xã đã được duyệt, các quy hoạch của huyện được duyệt liên quan đến xã, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, xã, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban Nhân dân huyện, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công;

- Tham mưu Chủ tịch UBND xã quản lý thu, chi và quyết toán ngân sách đúng theo quy định và chủ tài khoản 2.

- Tham mưu Chủ tịch UBND xã theo dõi chỉ đạo Dân chủ cơ sở; Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới hàng năm theo quy định. Công tác Văn thư – Lữu trữ.

- Chỉ đạo ngành địa chính, Tư pháp – Hộ tịch;

- Môi trường;

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp;

- Tham mưu Chủ tịch UBND trong công tác cán bộ, kỷ luật; công tác tuyển dụng;

- Phát triền các thành phần kinh tế trong nông thôn;

- Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, ngành nghề trong nông thôn và các ngành dịch vụ cho phát triển kinh tế;

- Kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa giao thông nông thôn; đường giao thông nông thôn; điện.

- Công tác phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy;

- Trực tiếp, giải quyết lĩnh vực phụ trách;

- Các Chương trình mục tiêu của tỉnh, huyện, quốc gia triển khai trên địa bàn trên lĩnh vực kinh tế;

- Tổ chức thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ, điện khí hóa nông thôn theo lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, UBND xã về các vấn đề mình phụ trách.

b. Theo dõi, chỉ đạo: ấp Long Cường và các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực Kinh tế.


*Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Yên: ĐT: 0982326907

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:

- Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về văn hóa-xã hội sau đây:

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, xã, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công;

- Các ngành dịch vụ: bưu chính, viễn thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa;

- Tham mưu Chủ tịch UBND xã theo dõi chỉ đạo lĩnh vực về Công tác dân tộc, công tác tôn giáo; quản lý các di tích lịch sử. Chương trình phát triển Thanh niên;

- Theo dõi chỉ đạo các hội: Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi.

- Giáo dục và Đào tạo, đào tạo nghề;

- Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; y tế; dân số, gia đình, trẻ em; lao động, thương binh và xã hội; giải quyết việc làm;

- Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng sống văn hóa ở khu dân cư.

- Trực tiếp, giải quyết lĩnh vực phụ trách;

- Ứng dụng khoa học, công nghệ theo lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, UBND xã về các vấn đề mình phụ trách.

b. Theo dõi, chỉ đạo: ấp Long Phú và các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội.


- Email: ubnd-longkhanh@tayninh.gov.vn


7. UBND xã Long Giang

*Chủ tịch: Lưu Đình Phú: ĐT: 0919169556

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã, của các Ủy viên UBND xã, tất cả công chức của xã.

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm; cân đối ngân sách.

- Công tác quốc phòng - an ninh, công tác nội chính; đối ngoại; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính; công tác thi đua - khen thưởng; công tác  kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Công tác tiếp công dân, công tác dân tộc, tôn giáo.

- Quy chế làm việc của UBND xã.

- Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND xã với UBND huyện, Văn phòng UBND huyện, các phòng ban của UBND huyện.

b) Theo dõi và chỉ đạo các công chức:

Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, VH-XH, Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an xã, Kế toán - Tài chính, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường.


* Phó Chủ tịch: Trần Thị Bé Ngoan: ĐT:0386534850

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực

- Văn hóa, thể thao, du lịch, di tích lịch sử;

- Xóa đói, giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội;

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em;

- Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, khuyến học;

- Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

- Tài chính, ngân sách;

- Xây dựng cơ bản;

- Tài nguyên môi trường;

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản;

- Kinh tế hợp tác, hợp tác xã;

- Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, mua bán hàng gian, hàng giả;

- Phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn;​


- Email: ubnd-longgiang@tayninh.gov.vn


8. UBND xã Long Chữ

*Chủ tịch: Hà Văn Kim: ĐT: 0974472070

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dânxã; lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dânxã, công chức thuộc Ủy ban nhân dânxã, Trưởng ấp các ấp trên địa bàn xã.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển và các lĩnh vực tổ chức cán bộ, quốc phòng, an ninh, thanh tra, công tác nội chính, đối ngoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Xây dựng cơ bản, Tài nguyên môi trường, nông nghiệp.

- Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn giao thông; những giải pháp quan trọng để chỉ đạo điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch Ủy ban nhân dânxãthấy cần phải trực tiếp xử lý.

- Công tác tiếp dân, dân tộc.

- Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã

- Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dânxã với Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện, các Phòng, Ban huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện.

- Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng ban các Ban Chỉ đạo theo quy định.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các công chức và các ngành: Văn phòng - Thống kê xã; Tài chính- Kế toán xã, Tư pháp-Hộ tịch xã, Địa chính –Xây dựng xã, Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, Thuế, Giao thông thủy lợi.

d) Trực tiếp theo dõi địa bàn ấp Long Hòa 2 và Long Bình.


*Phó Chủ tịch: Hồ Thanh Phong: ĐT: 0985436887

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực (trừ các công việc do Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo):

- Công tác ngoại vụ, lễ tân, ngoại giao;

- Văn hóa, thể thao, du lịch, di tích lịch sử;

- Xóa đói, giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội;

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em;

- Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, khuyến học;

- Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng ban các Ban Chỉ đạo theo quy định thuộc lĩnh vực Văn hóa – Xã hội.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các công chức và các ngành: Văn hóa-Xã hội, Chữ thập đỏ, Đài truyền thanh, Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng, Trạm y tế, các trường học.

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn ấp Long Giao.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND xã.


- Email: ubnd-longchu@tayninh.gov.vn

9. UBND xã Long Phước

*Chủ tịch: Đỗ Quang Thuận: ĐT: 0985050590

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a. Chịu trách nhiệm chung, lĩnh vực kinh tế - tài chính, phụ trách khối nội chính, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đảng ủy – HĐND xã và cấp trên.

b. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã; lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trực thuộc Ủy ban nhân dân xã;

c. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

d. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

e. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

f. Ủy quyền cho Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

g. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

h. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.


*Phó Chủ tịch: Hồ Thanh Hải: ĐT: 0986658330

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của xã đã được duyệt, các quy hoạch của huyện được duyệt liên quan đến xã, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân xã; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công;

- Các ngành dịch vụ: bưu chính, viễn thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa;

- Giáo dục và Đào tạo, đào tạo nghề;

- Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; y tế; dân số, gia đình, trẻ em; lao động, thương binh và xã hội; giải quyết việc làm;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp;

- Tôn giáo và Dân tộc.

- An sinh xã hội;

- Ứng dụng khoa học, công nghệ theo lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.


*Phó Chủ tịch: Ngô Thanh Tùng: ĐT: 0964734777

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của xã đã được duyệt, các quy hoạch của huyện được duyệt liên quan đến xã, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân xã; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Tham mưu giúp CT.UBND xã trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường;

- Tham mưu giúp CT.UBND xã lĩnh vực trực một cửa, cải cách hành chính;

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công;

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp;

- Giúp Chủ tịch UBND tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới;

- Phát triền các thành phần kinh tế trong nông thôn;

- Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, ngành nghề trong nông thôn và các ngành dịch vụ cho phát triển kinh tế;

- Kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa giao thông nông thôn;

- Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy;

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp;

- Các Chương trình mục tiêu của tỉnh, quốc gia triển khai trên địa bàn trên lĩnh vực kinh tế;

- Giúp Chủ tịch UBND trong công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác tuyển dụng;

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND.


- Email: ubnd-longphuoc@tayninh.gov.vn


Lượt người xem:  Views:   528
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu