Công khai Ngân sách - Dự toán NSĐP đã được phê duyệt
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Công khai thực hiện ngân sách quý 3/2019Tổng hợp tình hình công khaiCông khai thực hiện ngân sách quý 3/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018Tổng hợp tình hình công khaiCông khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019Tổng hợp tình hình công khaiCông khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thu chi ngân sách huyện quý I/2019Tổng hợp tình hình công khaiThu chi ngân sách huyện quý I/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Bến CầuDự toán NSĐP đã được phê duyệtGiao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 3:00 PMNoĐã ban hành