Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 3 năm 2021Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămQuyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 3 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020Tổng hợp tình hình công khaivề việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămVề việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/20/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo công khai thực hiện dự toán quý 1/2021Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămBáo cáo công khai thực hiện dự toán quý 1/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 Tổng hợp tình hình công khaiBáo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và  phân bổ vốn đầu tư năm 2021Tổng hợp tình hình công khaiQuyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và  phân bổ vốn đầu tư năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021Tổng hợp tình hình công khaiCông khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 trình HĐND huyệnDự toán NSĐP trình HĐNDCông khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 trình HĐND huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách huyện Bến Cầu năm 2021Dự toán NSĐP đã được phê duyệtCông bố công khai dự toán ngân sách huyện Bến Cầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 3/2020Tổng hợp tình hình công khaiCông khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 3/2020Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămCông khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămVề việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/27/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
công khai quyết toán năm 2019Quyết toán NSĐP đã được phê duyệtcông khai quyết toán năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/24/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020Tổng hợp tình hình công khaiCông khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămCông khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 3)Tổng hợp tình hình công khaiCông khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 3)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I/2020Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công năm 2019Tổng hợp tình hình công khaiBáo cáo tình hình quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/18/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 2)Tổng hợp tình hình công khaiCông khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phan bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 1)Tổng hợp tình hình công khaiCông khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phan bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 1)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/12/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán Ngân sách của huyện Bến Cầu năm 2020Tổng hợp tình hình công khaiCông bố công khai dự toán Ngân sách của huyện Bến Cầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/12/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020 trình HĐND huyệnDự toán NSĐP trình HĐNDCông khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020 trình HĐND huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện Bến CầuDự toán NSĐP đã được phê duyệtGiao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Công khai thực hiện ngân sách quý 3/2019Tổng hợp tình hình công khaiCông khai thực hiện ngân sách quý 3/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018Tổng hợp tình hình công khaiCông khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019Tổng hợp tình hình công khaiCông khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thu chi ngân sách huyện quý I/2019Tổng hợp tình hình công khaiThu chi ngân sách huyện quý I/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Bến CầuDự toán NSĐP đã được phê duyệtGiao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 3:00 PMNoĐã ban hành