Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2020Dự toán NSĐP đã được phê duyệtVề dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán Ngân sách của huyện Bến Cầu năm 2020 Tổng hợp tình hình công khaiCông bố công khai dự toán Ngân sách của huyện Bến Cầu năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020 trình HĐND huyệnDự toán NSĐP trình HĐNDCông khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020 trình HĐND huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/27/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Công khai thực hiện ngân sách quý 3/2019Tổng hợp tình hình công khaiCông khai thực hiện ngân sách quý 3/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018Tổng hợp tình hình công khaiCông khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019Tổng hợp tình hình công khaiCông khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thu chi ngân sách huyện quý I/2019Tổng hợp tình hình công khaiThu chi ngân sách huyện quý I/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Bến CầuDự toán NSĐP đã được phê duyệtGiao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 3:00 PMNoĐã ban hành