Nông thôn mới
Thứ 4, Ngày 10/01/2018, 16:00
Thực hiện luật phổ biên, giáo dục pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2018
Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), kế hoạch số 119/KH-HĐPH, ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện về ban hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Bến Cầu năm 2017, Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn xã Long Chữ và Kế hoạch sổ 12/KH-HĐPH ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL xã Long Chữ về việc ban hành kế hoạch phối hợp công tác phổ biến giáo dục, pháp luật (PBGDPL); hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017;

Hội đồng Phối hợp PBGDPL xã ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2017 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích:

Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng theo Luật PBGDPL, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.

Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong tham mưu giúp UBND xã chỉ đạo, phối họp thực hiện công tác PBGDPL, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn xã.

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai công tác PBGDPL, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

2- Yêu cầu:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; phát huy vai trò của Tư pháp - hộ tịch Cơ quan thường trực Hội đồng và từng thành viên Hội đồng.

- Lựa chọn nội dung phổ biến bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của xã, đảm bảo quốc phòng- an ninh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.

- Có sự phân công hp lý, rõ ràng cho từng thành viên Hội đồng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các phiên họp của Hội đồng.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2017.

+ Hình thức thực hiện: Cho ý kiến tại Phiên họp Hội đồng.

+ Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.                                                    

+ Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2017.
- Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL và triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2017.
+ Hình thức thực hiện: Cho ý kiến bằng văn bản.
+ Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.
+ Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.
+ Thời gian thực hiện: Quý II/2017.
- Tổ chức các phiên họp Hội đồng theo định kỳ để triển khai hoạt động của Hội đồng; sơ kết, tổng kết hoạt động, thảo luận đến các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL của các ngành thành viên của Hội đồng .
+ Hình thức thực hiện: Tổ chức phiên họp; cho ý kiến về các dự thảo báo cáo, kế hoạch và các văn bản khác bằng các hình thức phù hợp.
+ Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.
+ Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.
+ Thời gian thực hiện: Đối với phiên họp Hội đồng: Quí II và Quí IV.
2- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đề ra trong Kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phối họp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020, trọng tâm là chính sách, quy định mới thể hiện chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trong Luật tổ chức cơ quan tư pháp; Luật thi hành án (hình sự, dân sự, hành chính); Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tố tụng (hình sự, dân sự, hành chính) và các văn bản luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp (chứng thực, trợ giúp pháp lý...).
+ Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.
+ Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2017.
- Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với cải cách hành chính, cải cách tư pháp tập trung vào nội dung sau đây:
 + Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016 và 2017 như Bộ luật dân sự; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tố tụng hành chính; Luật căn cước công dân; Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi); Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật an toàn thông tin mạng; các Luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân...
 + Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách của dự thảo luật, dự kiến trình Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2017, tập trung vào Luật công an xã; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật đường sắt (sửa đối); Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hồ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đối); Luật cảnh vệ; Luật du lịch (sửa đối); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và các văn bản khác được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
 + Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp gắn với việc phổ biến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, các Luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư, kinh doanh;
 + Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương;
 + Tuyên truyền, phố biến nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các Điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do;...
 Hình thức thực hiện: Ban hành văn bản triển khai.
 Chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng phối hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý.
 Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng có liên quan.
 Thời gian thực hiện: Năm 2017 và yêu cầu từ thực tiễn của xã.
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành địa phương về công tác PBGDPL; phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật:
+ Hình thức thực hiện: Tham dự Hội nghị hoặc hình thức khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của xã.
+ Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.
+ Phối họp thực hiện: Thành viên Hội đồng.
+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.
- Hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL bao gồm: (i) Tổ chức hội nghị/ tọa đàm về giải pháp để huy động sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vào công tác PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động PBGDPL; (ii) Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội hóa công tác PBGDPL (Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của cấp trên)
 + Hình thức thực hiện: Tố chức Hội nghị/Tọa đàm; các hoạt động xã hội hóa được tổ chức, triển khai thực hiện.
 Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung (i); triển khai thực hiện nội dung (ii);
 + Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng .
 + Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện.
- Hướng dẫn tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 (định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn bản tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017).
 + Hình thức thực hiện: Thông qua cuộc họp, cho ý kiến bằng văn bản.
 + Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng (trong phạm vi toàn xã); Thành viên Hội đồng (trong phạm vi  ngành, giới do mình đại diện).
 + Phối hợp thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng; thành viên Hội đồng.
 + Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh.
3- Hướng dẫn tự kiểm tra của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các thành viên HĐPHCTPBGDPL tự kiếm tra theo các nội dung kiếm tra và gửi báo cáo về cơ quan thường trực Hội đồng.
+ Nội dung kiểm tra:
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL (lãnh đạo, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; xây dựng, nhân rộng các mô hình; hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân...).
Triển khai thực hiện hướng dẫn của liên Bộ: Tư pháp, Tài chính về bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL (tổng kinh phí được cấp và sử dụng cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.
Đánh giá kết quả đã đạt được, mô hình hây, hình thức PBGDPL có hiệu quả; xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng.
 + Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tự kiểm tra của các ban, ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đoàn thể xã giám sát của cơ quan dân cử đối với công tác PBGDPL.
+ Cách thức kiểm tra:
 Các ban, ngành, đoàn thể thuộc UBND xã tổ chức tự kiểm tra và gửi Báo cáo kết quả tự kiểm tra về cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL qua Tư pháp- hộ tịch xã trước ngày 03/11/2017 để tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng.
 III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 - Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Phần II của Kế hoạch này. Tư pháp- hộ tịch xã, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL xã làm đầu mối cho Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
 - Trên cơ sở Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổng hợp kết quả báo cáo về Phòng Tư pháp (báo cáo 6 tháng: trước ngày 30/5/2017, báo cáo năm: trước ngày 30/10/2017)
 - Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng, hoạt động của Cơ quan thường trực Hội đồng được bố trí trong nguồn kinh phí của địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán.
Lượt người xem:  Views:   373
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nông thôn mới