​I. Cơ Cấu Tổ chức

- Chủ tịch: Lê Văn Rang: ĐT: 0944366008

- Phó Chủ tịch: Trịnh Văn Đực: ĐT: 01648845689

- Email: ubnd-ttbc@tayninh.gov.vn