Công khai minh bạch
Tiêu đề: về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 trình Hội đồng nhân dân huyện
Phân loại:
Ngày ban hành: 14/12/2018
Người ký: Trần Thanh Mềm
Tóm tắt: về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 trình Hội đồng nhân dân huyện
Nội dung:
về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 trình Hội đồng nhân dân huyện
Nội dung Tập tin Đính kèm: