Công khai minh bạch
Tiêu đề: Thông báo điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất quy hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
Phân loại:
Ngày ban hành: 26/03/2019
Người ký: Trần Thanh Mềm
Tóm tắt: Thông báo điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất quy hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: