Công khai minh bạch
Tiêu đề: Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài Chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Phân loại: Phân loại CKMB
Ngày ban hành: 04/09/2019
Người ký: Trần Văn Chiến
Tóm tắt: Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài Chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài Chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh