Công khai minh bạch
Tiêu đề: Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 2)
Phân loại:
Ngày ban hành: 07/02/2020
Người ký: Trần Thanh Mềm
Tóm tắt: Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 2)
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: