Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện

1.Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

Chánh Văn phòng:  Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư

Điện thoại:0975045252

Phó Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Phương

Điện thoại: 0988205301

Email: ubnd-bencau@tayninh.gov.vn
Phụ trách công tác tham mưu tổng hợp cho HĐND, UBND huyện về hoạt động của HĐND, UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin phục vụ quản lý, hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị huyện; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND huyện; phụ trách công tác dân tộc, ngoại vụ, biên giới; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Ban Tiếp công dân. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND huyện Bến Cầu.
 

2. Phòng Nội vụ:

Trưởng phòng: Đặng Minh Kha

 Điện thoại:0944222242

Phó Trưởng phòng:Nguyễn Văn Hướng:

Điện thoại:0977473783

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Diễm

Điện thoại: 0946611284

Email: pnv-bc@tayninh.gov.vn
Phụ trách công tác tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua-khen thưởng; công tác thanh niên. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Bến Cầu.
 

3.Phòng Tư pháp:

Trưởng phòng: Hồ Thanh Tuấn

 Điện thoại:0947208955

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hoàng

 Điện thoại:0919026146

 Email:ptp-bc@tayninh.gov.vn
Phụ trách công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịchchứng thựcbồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bến Cầu.
 

4.Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Trưởng phòng : Bùi Quốc Hưng

 Điện thoại:0913822633

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Chỉa

Điện thoại: 0906751234

Email:  ptckh-bc@tayninh.gov.vn
Phụ trách về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về  kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Bến Cầu.
 

5.Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Trưởng phòng : Trịnh Văn Đồng

Điện thoại:0913107476

Phó Trưởng phòng:Đỗ Quang Trường    

Điện thoại: 0965441442

Phó Trưởng phòng:Trần Văn Cương                

Điện thoại:0909884223

Email:     ptnmt-bc@tayninh.gov.vn
phụ trách về đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường trên địa bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cầu.
 

6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

Trưởng phòng : 

Điện thoại:

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Lãm

Điện thoại:0975858456

Phó Trưởng Phòng: Trần Thị Tánh

Điện thoại:0919542657

Email:    pldtbxh-bc@tayninh.gov.vn
phụ trách về việc làmdạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Bến Cầu.
 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Trưởng phòng : 

Điện thoại:

Phó Trưởng phòng: Đào Công Minh

Điện thoại: 0399221331
Phụ trách về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn huyệnThực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bến Cầu.
 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Trưởng phòng :

Điện thoại:

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Còn

Điện thoại: 0918400783

Email:   pgddt-bc@tayninh.gov.vn
Phụ trách về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đạo tạo. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu.
 

9.Thanh tra huyện.

Chánh thanh tra:

Điện thoại: 

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Hoài Phương

Điện thoại: 0967118092

Email: thanhtra-bc@tayninh.gov.vn
Phụ trách công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Bến Cầu.
 

10.Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Trưởng phòng: Huỳnh Thanh Hùng

Điện thoại: 0916634464

Phó Trưởng phòng : Nguyễn Văn Nấu

 Điện thoại:0918266236

Phó Trưởng phòng : Lê Văn Rang

 Điện thoại:0944366008

Email: pnnptnt-bc@tayninh.gov.vn
Phụ trách về nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thônkinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngưgắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thônphòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bến Cầu.
 

11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Trưởng phòng: 
Nguyễn Thành Thông
Điện thoại: 0947647952

Phó Trưởng phòng :Trần Minh Cường

Điện Thoại:0909722157
Email: pct-bc@tayninh.gov.vn

Phụ trách về xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệpthương mại, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu.
 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây